Home LCR

Fotobalk.jpg


OVER HET LCR


Het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) is een onafhankelijke stichting die als doel heeft de kwaliteit van de reizigersadvisering in Nederland te verbeteren. Het LCR ontvangt geen subsidie en ontvangt geen geld van de farmaceutische industrie. Het LCR wordt gefinancierd door opbrengsten uit abonnementsgelden van haar gebruikers.  

De reizigersadvisering houdt zich bezig met het voorkómen van ziekten bij reizigers, door het adviseren van preventieve maatregelen zoals vaccinaties, malariatabletten, hygiënemaatregelen en overige adviezen om soms gevaarlijke infectieziekten te voorkomen.  

Het LCR is in 1996 opgericht op initiatief van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de   reizigersgeneeskundige beroepsgroep in Nederland. Een belangrijke aanleiding was een onderzoek van de Consumentenbond, waaruit bleek dat men bij verschillende vaccinatiebureaus in Nederland zeer uiteenlopende adviezen kreeg. Het LCR is opgezet om onderbouwde landelijke richtlijnen op te stellen voor vaccinatie- en malariaprofylaxe en andere beschermende maatregelen zodat er uniformiteit is in de adviezen.  

Het LCR is de organisatie in Nederland die namens de beroepsgroep landelijke richtlijnen uitgeeft en is het expertisecentrum voor de reizigersadvisering. De richtlijnen worden verspreid onder artsen en vaccinerende instellingen die een abonnement hebben afgesloten bij het LCR. Tevens heeft het LCR voorwaarden opgesteld voor de kwaliteit waaraan reizigersadvies- en vaccinatiebureaus moeten voldoen om verantwoorde zorg te kunnen verlenen.  


Vaccinaties en malariamiddelen zijn geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn. Alleen artsen mogen volgens de Nederlandse wetgeving deze geneesmiddelen voorschrijven. In de reizigersadvisering is met de Inspectie voor de Gezondheidszorg afgesproken dat ook verpleegkundigen een groot deel van de reizigersadvisering zelfstandig mogen uitvoeren zolang zij aan de kwaliteitseisen zoals opgesteld door de beroepsgroep voldoen en werken volgens de landelijke LCR richtlijnen.  

Omdat de gezondheidsrisico’s voor reizigers in de wereld en de beschikbare preventieve middelen regelmatig veranderen, vindt de beroepsgroep het belangrijk dat de verpleegkundigen en artsen die reizigers adviseren goed op de hoogte zijn van de beschikbare middelen, de risico’s op uw bestemming en wat voor u persoonlijk de beste maatregelen zijn om de risico’s te beperken. Daarom heeft het LCR een register geopend voor artsen en verpleegkundigen die aan de opleidingseisen, zoals gesteld voor de beroepsgroep, voldoen. Artsen en verpleegkundigen die aan de scholings- en nascholingseisen voldoen kunnen zich in dit register registreren en moeten zich elke 5 jaar her-registreren. Het register is openbaar dus u kunt als reiziger altijd zien of u met een deskundige professional te maken heeft.  


Het LCR voorziet haar abonnees voortdurend van nieuwe informatie en richtlijnen volgens de laatste inzichten, en heeft een spoed berichtenservice om haar abonnees snel van informatie te voorzien als er bijvoorbeeld ergens in de wereld een uitbraak is.  

Ook voorziet het LCR reizigers van algemene gezondheidsinformatie via deze website, waarop u algemene informatie over vaccinaties en hygiëneadviezen per land, het vóórkomen van bepaalde ziekten in verschillende landen en algemene gezondheidsadviezen kunt vinden. Daarnast worden ook adressen getoond waar reizigers terecht kunnen voor een deskundig advies en vaccinaties.Bureau LCR en Stichting LCR


In 2001 zijn de activiteiten van het Bureau ondergebracht in een Stichting om de onafhankelijke positie van het LCR te waarborgen. Het bureau LCR is het uitvoerend orgaan van de Stichting LCR. Het bestuur van de Stichting controleert of het Bureau de juiste weg volgt bij het ontwikkelen en uitgeven van richtlijnen.


Totstandkoming protocollen en richtlijnen

De LCR-richtlijnen worden opgesteld in landelijke werkgroepen met verschillende deskundigen: zo is er een vaccinatiewerkgroep, een werkgroep malariaprofylaxe, een werkgroep Verpleegkundigen Reizigersadvisering en een kwaliteitsconsilium. In deze groepen participeren experts uit het veld uit heel Nederland, die al dan niet eveneens zitting hebben in de Brede Werkgroep Reizigersadvisering.   

De richtlijnen die door de verschillende werkgroepen zijn opgesteld worden in de Brede Werkgroep Reizigersadvisering (BWR) vastgesteld. Deze Brede Werkgroep Reizigersadvisering vormt een vertegenwoordiging van de beroepsgroep reizigersadviseurs in Nederland. Richtlijnen worden uitsluitend gepubliceerd nadat ze door de Brede Werkgroep zijn goedgekeurd. Op deze manier wordt geborgd dat de richtlijnen breed gedragen worden door de beroepsgroep. Vanwege het brede professionele draagvlak beschouwt de Inspectie voor de Gezondheidszorg de LCR-protocollen als de geldende landelijke reizigersadviezen. Ze voldoen aan de criteria van de Kwaliteitswet Zorginstellingen en zijn medebepalend voor het leveren van verantwoorde zorg op het gebied van de reizigersadvisering.

Organogram 2017.jpg